Regulamin

REGULAMIN KURSÓW MATURALNYCH ORAZ ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

1. Oferta 

 • Oferta kursów maturalnych obejmuje zajęcia z wykładowcą, w formie warsztatów, quizów geograficznych, zajęć poświęconych na rozwiązywanie arkuszy maturalnych oraz godzin przeznaczonych na indywidualne pisanie matur próbnych.

Kurs obejmuje:

 • realizację całego materiału z geografii, który jest ujęty w podstawie programowej MEN
 • wykonanie licznych ćwiczeń z mapą
 • utrwalenie zrealizowanego  materiału poprzez rozwiązywanie zadań maturalnych
 • rozwiązywanie kilkunastu arkuszy maturalnych (CKE,OKE,OPERON) wspólnie z nauczycielem
 • monitorowanie postępów uczniów poprzez przeprowadzenie testów kontrolnych po każdym dziale tematycznym
 • przeprowadzenie matury próbnej, na koniec kursu, z zachowaniem procedur egzaminacyjnych
 • materiały wykorzystane w czasie kursu
 • gadgety firmowe

Ponadto w cenie kursu uczeń otrzymuje autorski skrypt z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz wytycznymi do każdego działu tematycznego, zaproszenie do GRUPY NA FACEBOOKU, gdzie uczeń może wykonywać zadania z arkuszy maturalnych ONLINE, poza godzinami kursu, lecz pod stałym nadzorem nauczyciela. Po zakończeniu kursu nauczyciel oferuje ,nieodpłatnie, doradztwo zawodowe oraz opracowanie strategii rozwoju na czas studiów, indywidualnie dla każdego ucznia.

 • Oferta zajęć indywidualnych obejmuje pojedyncze zajęcia lub kilka zajęć, których celem jest wytłumaczenie zagadnień uczniowi, przygotowanie do sprawdzianu czy też wytłumaczenie pracy domowej.

2. Obowiązki ucznia

 • Uczeń, przystepując do kursu, przeakazuje komunikat nauczycielowi dotyczacy satysfakcjonującego wyniku maturalnego z geografii. Nauczyciel  realizuje materiał kursu maturalnego i udziela wskazówek w oparciu o przygotowanie do wybranego wyniku. Uczeń zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania się do zajęć, według wytycznych, w celu realizacji wyznaczonych celów egzaminacyjnych. Cyklicznie lub na życzenie ucznia, nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce oraz o przewidywanym wyniku maturalnym.
 • Uczeń przystępując do zajęć indywidualnych, zobowiązuje się do  szczegółowego zapoznania nauczyciela ze swoim problemem, tak aby nauczyciel mógł dostosować najlepszą metodę nauczania do wyeliminowania problemu.

W przypadku zmiany celu nauczania przez ucznia, uczeń zobowiązuje się poinformować o tym nauczyciela. Wówczas nauczyciel przeformułuje sposób przygotowania ucznia do zmienionego celu/wyniku egzaminu maturalnego.

Uczeń może wybrać  sobie najbardziej odpowiednią  dla siebie metodę prowadzenia zajęć (opisową, obrazową, mieszaną), tak aby nauka była przyjemna i jak najbardziej efektywna.

Uczeń komunikuje nauczycielowi wszelkie braki w rozumieniu zagadnień, zadań, struktury egzaminacyjnej etc. Nauczyciel zobowiązuje się wyjaśnić wszelkie wątpliwości ucznia.

3. Rezerwacja terminu 

Uczeń rezerwuje termin zajęć na czas kursu maturalnego. Wybrany dzień i godzina jest przypisana do ucznia i żaden inny uczeń nie może wykorzystać tego terminu. Potwierdzeniem rezerwacji terminu jest przedpłata za zajęcia (za zajęcia indywidualne na 24h przed planowanym terminem, zaś za kursy maturalne w formie miesięcznego abonamentu do dn.3 każdego miesiąca). Uczeń, który rezerwuje termin, zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia oraz odwoływania zajęć nie później niż do godz. 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia (Patrz punkt 4). W uzgodnieniu z nauczycielem oraz z odpowiednim wyprzedzeniem, termin ten może ulec zmianie. Godzina zajęć jest liczona od ustalonej godziny, nie zaś od momentu spóźnienia/przyjścia ucznia.

4. Nieobecności ucznia, przekładanie zajęć, skracanie zajęć

Uczeń jest zobowiązany do informowania nauczyciela o  swojej nieobecności najpóźniej do 1 dnia przed zajęciami (sms, e-mail, telefon), do godz. 20:00. Wówczas anulacja zajęć jest bezpłatna. Uczeń może uzgodnić z nauczycielem inny termin na odrobienie tych zajęć.  Jeżeli lekcja nie odbywa się, z winy nauczyciela, uczeń nie ponosi kosztów, a nauczyciel zobowiązany jest wyznaczyć termin na odrobienie zajęć.

W przypadku poinformowania nauczyciela zbyt późno o nieobecności tj. po godz. 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia lub w dniu zajęć, wówczas zajęcia zostaną potraktowane jako zrealizowane i zostanie pobrana opłata.

Jeżeli uczeń  przed lekcją (tj. po godz.20 dnia poprzedzającego zajęcia, w dniu zajęć, tuż przed lekcją lub w trakcie lekcji) informuje nauczyciela o skróceniu zajęć, to zajęcia te są potraktowane w całości, jako lekcja nieskrócona i zrealizowana. Zostanie także pobrana pełna opłata.

W przypadku  częstych nieobecności, uczeń traci zarezerwowany termin. Termin zostaje przypisany do innego ucznia.  Wówczas uczeń zapisuje się na zajęcia z tygodnia na tydzień w miarę dostępności wolnych terminów.

5. Płatności

Płatność za zajęcia indywidualne oraz indywidualne kursy maturalne dokonywana jest z góry, w formie przedpłaty. Za zajęcia indywidualne na 1 dzień przed planowanym terminem lekcji, zaś za kursy maturalne w formie miesięcznego abonamentu do dn.3 każdego miesiąca.

Wpłaty należy kierować na konto firmowe:

mbank

02114020040000300276758884

Wraz z odpowiednim tytułem przelewu

TYTUŁY PRZELEWU

1. Konsultacje MEN( wpisują uczniowie polskiej podstawy programowej)

2. Konsultacje IB ( dla uczniów IB)

3. Konsultacje STUDIA ( dla studentów)

4. Kurs indywidualny MEN

5. Kurs indywidualny IB

Dane kontaktowe:

TEACH ME GEOGRAPHY

Sylwia Firlej-Śliwińska

ul.T.Boya-Żeleńskiego 8a

91-761 Łódź

Tel.kom 667114331

NIP: 9482507959   REGON:101422289

www.teachmegeography.pl

Płatności powinny być regulowane systematycznie do 3 dnia każdego miesiąca. Nieodnotowanie wpłaty skutkuje brakiem możliwośći kontynuacji zajęć. Brak wykorzystania wszystkich zajęć z abonamentu (wyłącznie z powodu bezpłatnej anulacji)  obliguje ucznia do umówienia się z nauczycielem na odrobienie zajęć i nie zmienia wysokości opłaty za kolejny miesiąc, ani też terminu płatności za kolejny miesiąc. Korepetytor dokonuje comiesięcznego rozliczenia opłaty abonamentowej w oparciu o zrealizowane zajęcia i nieobecności ucznia.

Bonusy wyłącznie dla uczestników kursów maturalnych:

-10h gratisowych dla uczestników kursów stacjonarnych oraz online (Warunki:patrz punkt 6-Cena za zajęcia)

-doradztwo zawodowe (Warunki:patrz punkt 6-Cena za zajęcia)

-wykonywanie zadań maturalnych, podzielonych według działów, na  grupie FB, pod  stałym nadzorem nauczyciela (Start grupy:grudzień)

Godziny gratisowe przeznaczone na quizy geograficzne, sprawdzanie zadań na grupie FB przez nauczyciela, sumują się.

6.Cena za zajęcia

Cena zawiera 60 minut zajęć w formie stacjonarnej lub online. Cena za zajęcia stacjonarne oraz online jest taka sama. Zajęcia obejmują realizację materiału, quizy geograficzne, powtórzeniowe, nieograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych, stały kontakt z nauczycielem poprzez grupę na FB, telefon, e-mail. Dodatkowo, nieodpłatnie,wyłącznie dla uczestników kursu maturalnego z geografiii, nauczyciel oferuje doradztwo zawodowe (w tym testy predyspozycji, wytyczanie ściezki zawodowej). W cenę kursu stacjonarnego wliczone jest 10h zajęć gratisowych realizowanych grupowo. Zajęcia gratisowe mają formę 3 quizów powtórzeniowych (II, III, IV miesiąc). Osoby realizujące zajęcia w formule online, także mogą wziąć udział w quizach, jeżeli tylko dojazd do nauczyciela  nie stanowi dla nich przeszkody. Na życzenie, uczniowie mogą zamówić dodatkowe quizy. Płatność za 60 min/os wynosi 15 zł/os, przy minimalnej ilości uczestników 6 osób.

Zamiawianie godzin dodatkowych w kwietniu i w maju przez uczestników kursu odbywa się z miesięcznym wyprzedzeniem lub do momentu wyczerpania się wolnych terminów.

7. Rezygnacja z kursu. 

Uczeń może zrezygnować z kursu, informując nauczyciela po ostatnich zajęciach w danym miesiącu. Uczeń zobowiązuje się do zapłaty za zrealizowane zajęcia. Jeżeli uczeń zrezygnuje z zajęć przed wymaganym terminem, ponosi koszty rezygnacji i pozostała kwota abonamentowa nie zostanie zwrócona. Wówczas zajęcia zostaną potraktowane jako zrealizowane i zostanie pobrana opłata.

Nauczyciel zastrzega  sobie prawo do wykluczenia ucznia z kursu, jeżeli:

 • nie realizuje on zaleceń nauczyciela, 
 • nie przygotowuje się na zajęcia,
 • nie osiąga zadwalającego wyniku z testów kontrolnych (min. 80%), 
 • unika pisania testów czy też arkuszy maturalnych, 
 • często zmienia termin zajęć lub informuje nauczyciela o swoich nieobecnościach w dniu zajęć. 

Informacja o wykluczeniu z kursu zostaje przekazana uczniowi oraz rodzicom.

8. Informacja dla Rodziców

Nauczyciel udziela Rodzicom informacji na temat obecności ucznia, jego postępów w nauce oraz rozliczenia kursu.

TEACH ME GEOGRAPHY

Sylwia Firlej-Śliwińska

Tel.kom 667114331

 

 

REGULAMIN  GRUPOWYCH KURSÓW MATURALNYCH 

1. Oferta 

 • Oferta kursów maturalnych obejmuje zajęcia z wykładowcą, w formie warsztatów, quizów geograficznych, zajęć poświęconych na rozwiązywanie arkuszy maturalnych oraz godzin przeznaczonych na indywidualne pisanie matur próbnych.

Kurs obejmuje:

 • realizację całego materiału z geografii, który jest ujęty w podstawie programowej MEN
 • wykonanie licznych ćwiczeń z mapą
 • utrwalenie zrealizowanego  materiału poprzez rozwiązywanie zadań maturalnych
 • rozwiązywanie kilkunastu arkuszy maturalnych (CKE,OKE,OPERON) wspólnie z nauczycielem
 • monitorowanie postępów uczniów poprzez przeprowadzenie testów kontrolnych po każdym dziale tematycznym
 • przeprowadzenie matury próbnej, na koniec kursu, z zachowaniem procedur egzaminacyjnych
 • materiały wykorzystane w czasie kursu
 • gadgety firmowe

Ponadto w cenie kursu uczeń otrzymuje autorski skrypt z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz wytycznymi do każdego działu tematycznego, zaproszenie do GRUPY NA FACEBOOKU, gdzie uczeń może wykonywać zadania z arkuszy maturalnych ONLINE, poza godzinami kursu, lecz pod stałym nadzorem nauczyciela. Po zakończeniu kursu nauczyciel oferuje ,nieodpłatnie, doradztwo zawodowe oraz opracowanie strategii rozwoju na czas studiów, indywidualnie dla każdego ucznia.

2. Obowiązki ucznia

 • Uczeń zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania się do zajęć, według wytycznych, w celu realizacji wyznaczonych celów egzaminacyjnych.
 • Cyklicznie lub na życzenie ucznia, nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce oraz o przewidywanym wyniku maturalnym.
 • Uczeń komunikuje nauczycielowi wszelkie braki w rozumieniu zagadnień, zadań, struktury egzaminacyjnej. Nauczyciel zobowiązuje się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

3. Rezerwacja terminu 

Uczeń rezerwuje termin zajęć na czas kursu maturalnego. Wybrany dzień i godzina jest przypisana do ucznia i żaden inny uczeń nie może wykorzystać tego terminu i miejsca na kursie. Potwierdzeniem rezerwacji terminu jest przedpłata za kurs. Uczeń, który rezerwuje termin, zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia

4. Nieobecności ucznia

Zajęcia, na których uczeń jest nieobecny, są traktowane jako zrealizowane. Zostaje pobrana opłata. Jeżeli lekcja nie odbywa się z winy nauczyciela, uczeń nie ponosi kosztów, a nauczyciel zobowiązany jest wyznaczyć termin na odrobienie zajęć.

5. Płatności

Płatność za kursy maturalne dokonywana jest z góry, w formie przedpłaty.

Wpłaty należy kierować na konto firmowe:

mbank

02114020040000300276758884

Wraz z odpowiednim tytułem przelewu

TYTUŁ PRZELEWU: Kurs grupowy/grupa A/B/C/D

Dane kontaktowe:

TEACH ME GEOGRAPHY

Sylwia Firlej-Śliwińska

ul.T.Boya-Żeleńskiego 8a

91-761 Łódź

Tel.kom 667114331

NIP: 9482507959   REGON:101422289

www.teachmegeography.pl

Płatności powinny być regulowane systematycznie  bez konieczności monitowania. Nieodnotowanie wpłaty skutkuje brakiem możliwośći kontynuacji zajęć.

Bonusy wyłącznie dla uczestników kursów maturalnych:

-10h gratisowych dla uczestników kursów (Warunki:patrz punkt 6-Cena za zajęcia)

-wykonywanie zadań maturalnych, podzielonych według działów, na  grupie FB, pod  stałym nadzorem nauczyciela (Start grupy:grudzień)

Godziny gratisowe przeznaczone na quizy geograficzne, sprawdzanie zadań na grupie FB przez nauczyciela, sumują się.

6.Cena za zajęcia

Cena zawiera 60 minut zajęć w formie stacjonarnej. Zajęcia obejmują realizację materiału, quizy geograficzne, powtórzeniowe, nieograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych, stały kontakt z nauczycielem poprzez grupę na FB, telefon, e-mail. W cenę kursu wliczone jest 10h zajęć gratisowych realizowanych grupowo. Zajęcia gratisowe mają formę 3 quizów powtórzeniowych (II, III, IV miesiąc). Na życzenie, uczniowie mogą zamówić dodatkowe quizy. Płatność za 60 min/os wynosi 15 zł/os, przy minimalnej ilości uczestników 6 osób.

Grupa może zamówić godziny dodatkowe w  miarę wolnych terminów. Także uczeń z kursu grupowego może zamówić godziny dodatkowe, realizowane indywidualnie w kwietniu i w maju, z miesięcznym wyprzedzeniem lub do momentu wyczerpania się wolnych terminów.

7. Rezygnacja z kursu. 

Uczeń może zrezygnować z kursu, z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia umowy. Uczeń zobowiązuje się do zapłaty za zrealizowane zajęcia. Jeżeli uczeń zrezygnuje z zajęć przed wymaganym terminem, ponosi koszty rezygnacji. Wówczas zajęcia zostaną potraktowane jako zrealizowane i zostanie pobrana opłata.

8. Informacja dla Rodziców

Nauczyciel udziela Rodzicom informacji na temat obecności ucznia, jego postępów oraz rozliczenia kursu.

TEACH ME GEOGRAPHY

Sylwia Firlej-Śliwińska

Tel.kom 667114331

 

 

REGULAMIN PISANIA PROJEKTU/REFERATU

1. Osoba zlecająca projekt jest zobowiązana do poniformowania zleceniobiorcy o szczegółowych wytycznych dotyczących projektu, tak aby zleceniobiorca mógł wykonać projekt w sposób satysfakcjonujący dla zleceniodawcy.

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do efektywnej komunikacji w czasie pisania projektu oraz udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na pytania zleceniobiorcy w przypadku niejsaności. Brak takich odpowiedzi jest tożsame z rezygnacją zleceniodawcy z korekty w nieomówionym zakresie.

3. Jeżeli zleceniodawca zgłasza po napisaniu pracy dodatkowe wytyczne do pracy, to zleceniobiorca informuje o wysokości dodatkowych kosztów związnych z przekonstuowaniem pracy.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się informować zleceniodawcę o postępach w pracy, problemach z jej wykonaniem lub niemożliwością wykonania oraz  ewentualnych, dodaktowych kosztach wraz z uzyskaniem zgody na ich poniesienie przez zleceniodawcę.

5. Cena za projekt to 80 zł lub 120 zł (w zależności od podstawy programowej, poziomu edukacji, poziomu trudności pracy), za stronę A 3, czcionka Times New Roman, interlinia 1.5.

6. Termin wykonania  krótkich prac (1-7 stron ) to 7 dni od daty zlecenia lub inny uzgodniony termin. W przypadku bardziej obszernych prac, termin wykonania zostaje ustalony indywidualnie.

7. Cena ulega zwiększeniu o 150 zł, jeżeli zleceniodawca chciałby uzyskać pracę w bardzo krótkim terminie tj. do 4 dni od daty zlecenia projektu.

8. Cena zawiera drobne poprawki w zakresie do 1h pracy lub wynikające z błędu merytorycznego zleceniobiorcy. Pozostałe poprawki są dodatkowo płatne. Zleceniobiorca dokonuje wyceny poprawek i informuję zleceniodawcę o wysokości opłat.

9. Płatność za  projekt/referat dokonywana jest z góry, w formie przedpłaty.

Wpłaty należy kierować na konto firmowe:

mbank

02114020040000300276758884

Wraz z odpowiednim tytułem przelewu

TYTUŁ PRZELEWU: Projekt/referat

Dane kontaktowe:

TEACH ME GEOGRAPHY

Sylwia Firlej-Śliwińska

ul.T.Boya-Żeleńskiego 8a

91-761 Łódź

Tel.kom 667114331

NIP: 9482507959   REGON:101422289

www.teachmegeography.pl